June 10, 2024 9:17 AM

Cách dùng động từ khuyết thiếu (modal verbs) trong tiếng Anh

Cách dùng động từ khuyết thiếu (modal verbs) trong tiếng Anh và bài tập có đáp án

I. Giới thiệu tổng quan về động từ khuyết thiếu và động từ tình thái

Động từ khuyết thiếu hay động từ tính thái(modal verbs) là một nhóm động từ tiếng Anh đặc biệt được sử dụng để biểu thị khả năng, sự cho phép, nghĩa vụ, hoặc lời khuyên. Các động từ khuyết thiếu bao gồm: can, could, may, might, must, shall, should, will, would.

Bài viết này nhằm cung cấp cho bạn một cái nhìn chi tiết về cách sử dụng các động từ khuyết thiếu đúng ngữ pháp tiếng Anh thông qua định nghĩa, phân loại, và các ví dụ cụ thể. Bạn cũng sẽ có cơ hội thực hành với các bài tập liên quan để nắm vững kiến thức.


II. Động từ khuyết thiếu là gì?

1. Định nghĩa và vai trò của động từ khuyết thiếu

Động từ khuyết thiếu là các động từ như: can, could, may, might, must, shall, should, will, would. Chúng không thay đổi hình thức và luôn theo sau bởi động từ nguyên thể không "to". Động từ khuyết thiếu thay đổi nghĩa của câu bằng cách biểu thị khả năng, sự cho phép, nghĩa vụ, hoặc lời khuyên.


III. Các loại động từ khuyết thiếu

1. Từ chỉ khả năng (Ability)

 • Can: Diễn đạt khả năng ở hiện tại. Ví dụ: She can speak three languages.
 • Could: Diễn đạt khả năng trong quá khứ. Ví dụ: When I was a child, I could climb trees.

2. Thể hiện khả năng trong tương lai (Possibility)

 • May: Diễn đạt khả năng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Ví dụ: It may rain tomorrow.
 • Might: Diễn đạt khả năng thấp hơn hoặc mang tính phỏng đoán. Ví dụ: He might come to the party.

3. Nhấn mạnh nghĩa vụ và cho lời khuyên (Obligation and Advice)

 • Must: Diễn đạt sự cần thiết hoặc nghĩa vụ. Ví dụ: You must wear a seatbelt.
 • Should: Diễn đạt lời khuyên. Ví dụ: You should see a doctor.

4. Thể hiện sự chắc chắn và tiên đoán (Certainty and Prediction)

 • Will: Diễn đạt sự chắc chắn hoặc lời hứa. Ví dụ: I will call you later.
 • Would: Diễn đạt lời đề nghị hoặc tình huống giả định. Ví dụ: Would you like some coffee?

IV. Cách dùng các động từ tình thái thông dụng

1. Cách dùng "can" và "could"

 • Can: Diễn đạt khả năng hoặc sự cho phép. Ví dụ: Can you help me?
 • Could: Diễn đạt khả năng trong quá khứ hoặc lời đề nghị lịch sự. Ví dụ: Could you pass the salt, please?

2. Cách dùng "may" và "might"

 • May: Diễn đạt khả năng hoặc sự cho phép. Ví dụ: May I come in?
 • Might: Diễn đạt khả năng thấp hơn. Ví dụ: She might be at home now.

3. Cách dùng "must" và "have to"

 • Must: Diễn đạt sự cần thiết hoặc bắt buộc. Ví dụ: You must stop at the red light.
 • Have to: Diễn đạt nghĩa vụ. Ví dụ: I have to work late tonight.

4. Cách dùng "shall" và "should"

 • Shall: Thường dùng trong các câu hỏi đề nghị. Ví dụ: Shall we dance?
 • Should: Diễn đạt lời khuyên hoặc ý kiến. Ví dụ: You should try this restaurant.

5. Cách dùng "will" và "would"

 • Will: Diễn đạt sự chắc chắn hoặc quyết định ngay tại thời điểm nói. Ví dụ: I will help you with that.
 • Would: Diễn đạt lời đề nghị lịch sự hoặc tình huống giả định. Ví dụ: Would you like some more tea?

V. Ví dụ và bài tập về động từ khuyết thiếu/động từ tình thái

1. Ví dụ thực tế

Đặt câu với mỗi động từ tình thái đã học

 • Can: Can you play the piano?
 • Could: Could you open the window?
 • May: May I leave the room?
 • Might: He might visit us this weekend.
 • Must: You must finish your homework.
 • Shall: Shall we go out for dinner?
 • Should: You should eat more vegetables.
 • Will: I will call you tomorrow.
 • Would: Would you mind closing the door?

2. Bài tập thực hành

a. Bài tập điền vào chỗ trống

Điền động từ khuyết thiếu phù hợp vào chỗ trống:

1/ She ____ speak English fluently.

2/ You ____ wear a helmet when riding a bike.

3/ ____ you like a cup of tea?

4/ He ____ come to the party if he finishes his work.

5/ We ____ go to the cinema tonight.

6/ ____ you help me with my homework?

7/ When I was young, I ____ run very fast.

8/ You ____ finish your work before going out.

9/ She ____ be very happy to see you.

10/ ____ we dance?

11/ You ____ visit your grandparents more often.

12/ They ____ arrive any minute now.

13/ I ____ play the guitar when I was a child.

14/ He ____ be at the office tomorrow.

15/ ____ I borrow your pen?

16/ You ____ apologize for your mistake.

17/ She ____ be here by now.

18/ ____ you like some coffee?

19/ They ____ have finished the project by next week.

20/ You ____ eat more fruits and vegetables.

21/ We ____ go hiking this weekend.

22/ ____ we start the meeting now?

23/ You ____ not park your car here.

24/ I ____ help you with that.

25/ He ____ have taken the wrong bus.

26/ ____ you open the window, please?

27/ She ____ be very tired after the trip.

28/ They ____ go to the beach tomorrow.

29/ You ____ speak louder; I can't hear you.

30/ ____ you like to join us for dinner?

Đáp án

1/ can

2/ must

3/ Would

4/ might

5/ may

6/ Can

7/ could

8/ must

9/ will

10/ Shall

11/ should

12/ could

13/ could

14/ will

15/ May

16/ should

17/ must

18/ Would

19/ will

20/ should

21/ might

22/ Shall

23/ must

24/ will

25/ might

26/ Could

27/ must

28/ may

29/ must

30/ Would


VI. Modal verbs exercises

1. Bài tập tổng hợp về động từ khuyết thiếu

a. Bài tập trắc nghiệm

Chọn đáp án đúng cho các câu sau:

1/ ____ you help me with my homework? (Can/May)

2/ She ____ speak French when she was a child. (could/should)

3/ You ____ stop smoking. It is bad for your health. (should/must)

4/ He ____ be at home now. (might/will)

5/ ____ I leave the room? (May/Must)

b. Bài tập viết lại câu

Viết lại các câu sau sử dụng động từ khuyết thiếu:

1/ It is necessary for you to be on time. (must)

2/ I suggest that you take a break. (should)

3/ It is possible that he will come to the meeting. (may)

4/ You are required to submit the assignment by Friday. (must)

5/ Would you be so kind as to help me with this? (could)

Đáp án

a. Bài tập trắc nghiệm

1/ Can

2/ could

3/ must

4/ might

5/ May

b. Bài tập viết lại câu

1/ must

2/ should

3/ may

4/ must

5/ could


VII. Kết luận

Động từ khuyết thiếu là yếu tố quan trọng trong việc diễn đạt ý tưởng trong tiếng Anh. Hiểu và sử dụng đúng các động từ này sẽ giúp bạn giao tiếp tự tin và chính xác hơn. Hãy thực hành thường xuyên, sử dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày, và không ngừng nâng cao kiến thức của mình qua các tài liệu học tập.

Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy tham khảo bài viết về Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh mọi trình độ để mở rộng vốn ngữ pháp của mình.


Giải ngố ngữ pháp tiếng Anh cùng LetTutor

Các khóa học phát triển ngữ pháp tiếng Anh tại LetTutor

LetTutor cung cấp nhiều khóa học ngữ pháp tiếng Anh online 1 kèm 1 dành cho mọi lứa tuổi:

 • Các khóa học cơ bản cho người lớn và trẻ em: Giúp học viên nắm vững các quy tắc ngữ pháp cơ bản, phục vụ cho việc học tập và giao tiếp hàng ngày. Giúp học viên đạt ngữ pháp trình độ tương đương A2
 • Các khóa học nâng cao cho người lớn và trẻ em: Nâng cao kiến thức ngữ pháp và áp dụng vào các tình huống giao tiếp phức tạp. Giúp học viên đạt ngữ pháp trình độ tương đương B1 đến C1 (IETLS 4.0-7.5)
 • Khóa học luyện thi IELTS Speaking: Tập trung vào các cấu trúc ngữ pháp cần thiết cho bài thi IELTS, giúp học viên phát triển phản xạ ngữ pháp khi nói, đạt điểm cao trong phần thi Speaking.Phương pháp giảng dạy ngữ pháp tại LetTutor

LetTutor áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, kết hợp giữa môi trường học tập 100% tiếng Anh và phần mềm tương tác độc quyền. Lộ trình học tập được cá nhân hóa cho từng học viên, đảm bảo phù hợp với trình độ và mục tiêu học tập của mỗi người.

Học viên mới sẽ được hỗ trợ bởi giáo viên người Việt trong giai đoạn đầu, giúp họ tự tin hơn khi bước vào các buổi học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Ưu điểm

 • Phát triển nhanh chóng: Phương pháp giảng dạy hiện đại và chương trình học bài bản giúp tăng cường 40% tốc độ nắm vững ngữ pháp.
 • Môi trường học tập 100% tiếng Anh: Giúp học viên nhanh chóng làm quen và sử dụng ngữ pháp tiếng Anh một cách tự tin.
 • Lớp học riêng tư: Tạo điều kiện cho học viên tập trung và tương tác trực tiếp với giáo viên.
 • Theo sát tiến độ học tập: Học viên nhận được phản hồi liên tục để điều chỉnh phương pháp học tập phù hợp nhất.Đăng ký học thử ngay

Để đăng ký trải nghiệm khóa học ngữ pháp tiếng Anh tại LetTutor, bạn hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1: Điền form đăng ký tư vấn và học thử miễn phí.

Bước 2: Tham gia lớp học trải nghiệm miễn phí.

Bước 3: Được đánh giá khả năng ngữ pháp và tư vấn chi tiết lộ trình học cá nhân hóa.

Bước 4: Đăng ký học và bắt đầu hành trình chinh phục ngữ pháp tiếng Anh cùng LetTutor.

Hãy điền thông tin ngay hôm nay để được giáo viên LetTutor tư vấn miễn phí và trải nghiệm phương pháp học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả nhất dành riêng cho bạn!

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ NGAYVề khóa học ngữ pháp tiếng Anh tại LetTutor

LetTutor là trung tâm tiếng Anh online 1 kèm 1 với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, chuyên mang đến môi trường học tập tiếng Anh hiệu quả và giúp học viên phát triển toàn diện kỹ năng ngữ pháp. Sứ mệnh của LetTutor là tạo ra môi trường học tập 100% bằng tiếng Anh, giúp học viên nắm vững ngữ pháp nhanh hơn 40% so với các phương pháp học truyền thống.Đội ngũ giáo viên tại LetTutor

LetTutor sở hữu đội ngũ giáo viên quốc tế giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và có bằng cấp giảng dạy quốc tế như TESOL, TESL, TEFL, CELTA. Giáo viên tại LetTutor luôn tận tâm và nhiệt huyết, đảm bảo mỗi buổi học đều thú vị và hiệu quả, giúp học viên dễ dàng nắm bắt các quy tắc ngữ pháp.