June 19, 2024 8:21 AM

Phân biệt Affect và Effect trong tiếng Anh

Affect và effect khác nhau như thế nào? Cách phân biệt và sử dụng affect và effect trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, nhiều cặp từ khiến người học dễ bị nhầm lẫn. Một trong những cặp từ phổ biến nhất là "affect" và "effect". Cả hai từ này đều liên quan đến sự thay đổi và kết quả, nhưng cách sử dụng chúng hoàn toàn khác nhau. Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt rõ ràng giữa "affect" và "effect" trong tiếng Anh.

I. Affect là gì?

Affect là một động từ, có nghĩa là tác động hoặc ảnh hưởng đến một điều gì đó.

Ví dụ:

 • The weather can significantly affect your mood. (Thời tiết có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm trạng của bạn.)
 • The new law will affect many small businesses. (Luật mới sẽ ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp nhỏ.)

II. Effect là gì?

Effect là một danh từ, có nghĩa là kết quả hoặc tác động của một sự thay đổi.

Ví dụ:

 • The effect of the new policy was immediately noticeable. (Hiệu quả của chính sách mới được nhận thấy ngay lập tức.)
 • The medication had a positive effect on her health. (Thuốc có tác dụng tích cực đến sức khỏe của cô ấy.)

III. Sự khác biệt chính giữa Affect và Effect

 1. Từ loại:

  • Affect: Động từ, chỉ hành động tác động.
  • Effect: Danh từ, chỉ kết quả của hành động.
 2. Ngữ cảnh:

  • Affect: Dùng khi muốn nhấn mạnh hành động gây ra sự thay đổi.
  • Effect: Dùng khi muốn nhấn mạnh kết quả của sự thay đổi.

IV. Ví dụ câu tiếng Anh sử dụng Affect và Effect

 • They decided to affect change in their community. (Họ quyết định tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng của mình.)
 • The new law will have a significant effect on the economy. (Luật mới sẽ có tác động đáng kể đến nền kinh tế.)

Kết luận

Tóm lại, Sự khác biệt của affect và effect là: "Affect" là động từ có nghĩa là tác động hoặc ảnh hưởng, trong khi "Effect" là danh từ có nghĩa là kết quả của một sự thay đổi.

Việc hiểu và phân biệt rõ "affect" và "effect" sẽ giúp bạn sử dụng từ vựng tiếng Anh một cách chính xác và hiệu quả. Trong cuộc sống và công việc, việc sử dụng đúng từ sẽ giúp bạn diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích và giúp bạn tự tin hơn trong việc sử dụng từ vựng tiếng Anh.

Từ Vựng và Câu Tiếng Anh Liên Quan

Để mở rộng vốn từ vựng của mình, dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Affect và effect, cùng với các câu ví dụ:

 • Influence (ảnh hưởng): Her speech had a significant influence on the audience. (Bài phát biểu của cô ấy có ảnh hưởng đáng kể đến khán giả.)
 • Outcome (kết quả): The outcome of the meeting was positive. (Kết quả của cuộc họp là tích cực.)
 • Consequence (hậu quả): The consequences of the decision were unforeseen. (Hậu quả của quyết định đã không được dự đoán trước.)
 • Impact (tác động): The impact of the new policy will be felt immediately. (Tác động của chính sách mới sẽ được cảm nhận ngay lập tức.)